Bina Yeshiva, in the Botanical Gardens, Tel Aviv

הרצל 143, תל אביב (כניסה מהרצל 160)