Audio library

Records for:
ריטריט בהנחיית זהר לביא ונייתן גלייד בנושא מטהה וריקות למתרגלות/ים ותיקות/ים
2019
Day שם המורה Talk title
1
Zohar Lavie
הנחיות למדיטציה Listen
2
Zohar Lavie
הנחיות למדיטציית מטהה Listen
2
Zohar Lavie
מטא כדרך התייחסות מיטיבה Listen
2 נייתן גלייד התודעה כשותפה Listen
6 נייתן גלייד מטהה לתופעות Listen

Records for:
ריטריט בהנחיית זהר לביא ונייתן גלייד בנושא מטהה וריקות למתרגלות/ים ותיקות/ים
2019